Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Angiologie

Centrum je díky své koncepci a šíří svého záběru výjimečným pracovištěm v rámci České republiky. Je plně srovnatelné se špičkovými západoevropskými pracovišti. Jako prvnímu pracovišti v České republice se podařilo do jednoho organizačního celku úzce spojit diagnostickou a intervenční léčbu angiologickou s léčbou cévně chirurgickou.

Struktura Vaskulárního centra - akreditovaného pracoviště pro obor angiologie:

 • Mezioborová JIP interních oborů 9 lůžek
 • Standardní odd C a B: 40lůžek
 • Angiologický endovaskulární sál
 • Ultrazvukové vyšetřovny: 4x(echokardigrafie transtorakální a jícnová, dopler tepenného a žilního systému)
 • Funkční laboratoř: spiroergometrie, pletysmografie
 • Neinvazivní cévní vyšetřovna: ABI, prstové tlaky, d-PPG, vibrametr, kapilaroskopie, měření tkáňového pO2, vyšetření klaudikačního intervalu
 • Ambulance: kardiologická, angiologická, diabetologická, všeobecně interní, ambulance diabetické nohy, revmatologická, endokrinologická 
 • Angiologický tým je schopen na základě nejmodernějších technologií provádět veškeré intervence v cévním řečišti, a to jak diagnostické tak i terapeutické, Centrum disponuje nejmodernějšími metodami konzervativní léčby vaskulárních chorob
 • Centrum bylo akreditováno a v roce 2022 reakreditováno v oborech angiologie, vnitřní lékařství v plném rozsahu a oboru diabetologie se statusem Diabetologického centra
 • V roce 2008 začala fungovat v rámci Vaskulárního centra Ambulance diabetické nohy komplexně řešící problematiku na základě multioborové spolupráce diabetologa, angiologa, cévního chirurga, ortopeda a protetika.
 • Každoročně Vaskulární centrum pořádá celorepublikový lékařský sjezd s cévní problematikou doplněný živými přenosy z operačních sálů.

Cíle koncepce Vaskulárního Centra

 • Diagnostické a léčebné možnosti
 • Zajištění nepřetržité angiologické služby
 • Vědecká a výzkumná činnost

Hlavní body koncepce podle typů onemocnění

I. Problematika tepenných onemocnění

 1. Onemocnění mozkových cév
 2. Onemocnění přívodných mozkových tepen
 3. Onemocnění aorty
 4. Onemocnění renálních tepen
 5. Onemocnění viscerálních tepen
 6. Onemocnění končetinových tepen

II. Problematika ostatních cévních onemocnění

 1. Plicní embolie a žilní trombózy
 2. Onemocnění dialyzačních AV shuntů
 3. Žilní varixy a chronická žilní nedostatečnost
 4. Onemocnění kapilár a lymfatických cév
 5. Řešení iatrogenních komplikací v cévním řečišti
 6. Raynaudův syndrom

III. Samostatné vaskulární (resp.klinické) programy

 1. Akutní cévní mozkové příhody (stroke program)
 2. Disekce a aneurysmata hrudní aorty
 3. Endovaskulární léčba aneurysmat subrenální Ao
 4. Stent-PTA karotid
 5. Program diabetické nohy

 I. Problematika tepenných onemocnění

1.1. Onemocnění mozkových cév

Program: jsme schopni nejen léčit následek (akutní CMP - viz kapitola IV.1), ale současně provádět komplexní prevenci ischemických mozkových příhod podle "Doporučení pro diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod". Ve spolupráci s neurologickým odd., které bylo začleněno do systému iktových center, provádíme efektivní léčbu akutní CMP pomocí lokální intrakraniální trombolýzy či mechanické tromb a embolectomie. Za tímto účelem byla ustanovená 24hod dostupnost těchto zákroků na našem pracovišti. Sledování rizikových faktorů ( hypertense, hyperlipidemie atd.) u těchto pacientů považujeme za samozřejmé. Pro tyto pacienty máme připraveny edukační materiály, které podle našich dosavadních zkušeností přispívají ke včasnému příchodu pacientů k vyšetření. Za výhodu považujeme opět komplexnost naší péče ( např. možnost sdružené mozkové panangiografie + koronarografie z "jednoho vpichu)


1.2. Onemocnění přívodných mozkových tepen

Vzhledem ke zkušenostem v této oblasti považujeme za samozřejmost komplexní péči včetně PTA, stentování a spolupráci s cévním chirurgem. V současné době máme jednu z největších sestav pacientů v republice se stenózou vnitřní karotidy, řešenou primární stent-PTA sledovanou nezávislým neurologickým monitoringem a to v souladu se současnými doporučeními, s nízkým procentem komplikací a prováděnou nejmodernější technikou včetně cerebrální protekce. Zkušenosti máme i v řešení lézí vertebrálních a podklíčkových tepen.


1.3. Onemocnění aorty

Statistická data: výdutě břišní aorty se vyskytují u 2-6.6% dospělých osob. Jde o závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty rupturou (při velikosti 7cm v 45% a při velikosti 5 -7 cm v 25% případů do 5 let) a dále trombotizací a periferními embolizacemi.

Program: včasný záchyt aneurysmat aorty neinvazivní diagnostikou (UZ, CT, MRI) a zhodnocením stupně rizika a dalším komplexním řešením, podle klasifikace typů aneurysmat buďto operačním, nebo endovaskulárním způsobem - implantací stentgraftů, s nimiž máme rovněž zkušenosti - systémy Zenith, Endurant, Valiant.


1.4 Onemocnění renálních tepen

Statistická data: hypertense se vyskytuje v 10-15% populace, z toho dle statistik 1-4% je renovaskulárního původu. Dle našich zkušeností může jít i o počty vyšší. Poté, co jsme se zaměřili na sledování stenóz renálních tepen i při přehledných angiografiích hypertoniků z jiných indikací, a poté, co jsme si ověřili správnost zařazení opakovaných plicních edémů do spektra příznaků renovaskulární hypertense , může toto číslo podle našich odhadů být 6% i více.

Program: sledování hypertoniků, včasná indikace angiografie při podezření na renovaskulární hypertensi a její včasná léčba. Menší skupinu pacientů pak tvoří nemocní s tumory ledvin, u nichž jsme schopni nabídnout urologům embolizace přívodných cév a tím usnadnění operačního řešení snížením rozsahu krvácení.


1.5. Onemocnění viscerálních tepen

Jestliže na renovaskulární hypertensi se myslí méně často, než by bylo žádoucí, platí tato slova o postižení viscerálních tepen aspoň dvojnásobně. V našem programu proto nabízíme spolupráci gastroenterologům a chirurgům s příslibem časné diagnostiky těchto stavů angiograficky s případnou intervenční terapií.


1.6. Onemocnění končetinových tepen

Statistická data: prevalence klaudikačních obtíží je až 6% u lidí kolem 60 let, 2x více u mužů, při neinvazivním vyšetření však zjišťujeme prevalenci u lidí ve věku 40-75 let zvýšenou z 2.4% až na 22%(!), kritická ischemie vzniká přibližně u 1% , u diabetiků však až 5% nad 55 let, z celkového počtu potíže progredují u 1/3 pacientů, a cca 10% dospěje k amputaci.

Program: s AG a PTA končetinových tepen jsou relativně největší zkušenosti a tyto výkony jsou prováděny i v menších nemocnicích. Málokteré pracoviště regionální nemocnice je však připraveno i na řešení možných iatrogenních komplikací (viz i kapitola III.2.5.) V našem programu nabízíme těmto pracovištím zázemí při řešení komplikací problematických pacientů, a komplexní servis nemocnicím, které uvedené výkony neprovádějí. Naše pracoviště je nejvýznamnějším endovaskulárním centrem zajišťující emergentní řešení akutní končetinové ischémie v České republice. Při léčbě postižení končetinových tepen využívá naše pracoviště všech dostupných, nejmodernějších způsobů léčby – implantace lékem potažených stentů, PTA lékem potažených dilatačních katetrů, různé způsoby mechanické rekanalizace – Rotarex, Aspirex, metody endovaskulární aterectomie – systém Silver Hawk, metodu subintimální rekanalizace s využitím reentry katetrů – Outback, Pioneer, lokální kontinuální trombolýzu, implantaci periferních stentgraftů atd.


 

II. Problematika ostatních cévních onemocnění

2.1. Plicní embolie a žilní trombózy

Statistická data: V roce 1975 mělo v USA 630 000 pacientů symptomatickou plicní embolii, z nich 11% zemřelo okamžitě, ze zbývajících nebyla v 70% stanovena správná diagnóza (!). Z těchto pacientů pak 1/3 zemřela, ale i ze správně diagnostikovaných a léčených pacientů zmírá 1/10 na rekurentní plicní embolizaci. V posledních letech se jistě diagnostikuje plicní embolie přesněji, ale stále platí fakt, že ze správně léčených žilních trombóz dostane plicní embolii jen 1%, kdežto z nesprávně léčených až 15% pacientů.

Program: máme bohaté zkušenosti s diagnostikou žilních trombóz (provádíme rutinně akutně trias D-dimery + pletyzmografii + barevný UZ včetně bércových žil), dále zkušenosti s antikoagulační léčbou včetně léčby katetrizační a trombolytické (lokální, katetrem řízené) a s následnou péčí v chronickém stadiu. Sledujeme změny indikačních kritérií pro implantace kaválních filtrů a jsme schopni potřebné pacienty zajistit dočasným či permanentním kaválním filtrem kdykoliv i v rámci pohotovostní služby. Pokud již došlo k plicní embolizaci, jsme schopni (podle guidelines) provést trombolytickou léčbu nebo mechanickou trombektomii (aspirační či defragmentační) u indikovaných případů.


2.6. Raynaudův syndrom

Funkční porucha intaktní cévní stěny v oblasti periferní cirkulace a mikrocirkulace vedoucí k paroxysmálním spazmům, ischemii akrálních částí těla. Paroxysmy vyvolává nejčastěji chlad. Etiologie onemocnění je nejasná. Klinicky se projevuje barevnými změnami kůže (zblednutí, cyanosa, zrudnutí), kůže je chladná, subjektivně pacienti pociťují chlad, brnění, bolesti.
Statistická data: ve Framingenské studii byla nalezena prevalence RS u žen v 9,6%, u mužů v 8,1%,výskyt je regionálně závislý, častější u žen.
Primární Raynaudův syndrom je onemocnění benigní (život neohrožující, zhoršující kvalitu života), méně častý sekundární Raynaudův syndrom je symptomem jiných onemocnění (autoimunitních, neurologických, hematologických).

Program: diagnostika primárního Raynaudova syndromu (standardní cévní vyšetření, žilní odběry, chladový test), při podezření na sekundární Raynaudův syndrom návaznost na další specializované ambulance (revmatologickou,neurologickou, hematologickou). Primární Raynaudův syndrom je v současné době velmi špatně farmakoterapeuticky ovlivnitelný, v rámci grantové podpory nabízíme terapii lymfodrenážemi (masáže lymfatických cest). Jde o nově zaváděnou terapii se kterou zatím není dostatek zkušeností, vychází z předpokladu, že funkční poruchu mikrocirkulace provází mikroskopický tkáňový otok, který dále prohlubuje poruchu mikrocirkulace, redukce tohoto otoku lymfodrenážemi by měla zlepšovat stav mikrocirkulace.


III. Samostatné vaskulární (klinické) programy

3.1. Stroke program

Statistická data již zmíněna v kapitole III.1.1. Z akutních mozkových příhod je asi 80% ischemických, 15% hemoragických a 5% subarachnoidálních krvácení.

Program: máme vypracován algoritmus péče o CMP od příjezdu do nemocnice. Podle současných vědomostí lze u akutní ischemické příhody účinně intervenčně zasáhnout do 4-6 hodin od vzniku symptomů. Je tedy s podivem, že CMP není obecně akceptována jako emergentní stav. V tomto programu se propojují dva zkušené týmy (angiologický a neurologický), jejichž péče o nemocné s CMP se výhodně doplňuje a prolíná. Angiologický tým má zkušenosti s intervenční léčbou: lokální (tPA) trombolytickou léčbou akutních CMP, různými způsoby mechanické rekanalizace uzávěrů intrakraniálních tepen pomocí PTA event. doplněné o implantaci stentů, extrakci embolů systémem Merci, Soliter, Penumbra, Catch katetr, zkušenosti s akutním řešením preokluzivních stenóz karotid stentingem i operačně.

Neurologický tým Vítkovické nemocnice má zkušenosti s budováním "stroke unit" (včetně grantového programu MZ ČR "IKTA"), s konzervativní léčbou mozkových příhod a venózní trombolýzou (včetně mezinárodních studií IST3, IMAGES, NAIS, SPARCL).

Oba týmy pak mají bohaté zkušenosti s ultrazvukovou diagnostikou cévních mozkových příhod jak v extrakraniální tak intrakraniální oblasti (transkraniální ultrazvuk) včetně monitorování trombolytické léčby (s publikací metody v European Journal of Neurology).

Dalším problémem jsou hemoragické CMP, kdy samozřejmě prvním krokem v akutní diagnostice je CT mozku s následným řešením neurochirurgickým , ale i zde nabízíme akutní angiografii u subarachnoidálního krvácení. Náš program byl opakovaně přednášen na různých celorepublikových fórech angiologických, radiologických i kardiologických. V této oblasti budeme úzce spolupracovat s oddělením radiologie (včasná CT resp.MR diagnostika a v indikovaných případech MR angiografie).


3.2. Disekce a aneurysmata hrudní aorty

Jde o poměrně málo diagnostikovaná onemocnění, v akutním stadiu smrtící, v subakutním a chronickém stadiu ohrožující pacienta přidruženými komplikacemi.

Program: naše sestava pacientů s disekcí aorty typ B je jednou z největších v republice a jako první jsme začali s léčbou tohoto onemocnění implantací stentgraftů. Jsme schopni provést akutní implantaci hrudního stentgraftu u emergentních případů rupturovaných hrudních aneurysmat a komplikovaných disekcí aorty typu B. Spolupodílíme se v této oblasti na vývoji nových graftů pro tento typ léčby.


3.3. Endovaskulární léčba aneurysma subrenální aorty

Program: Endovaskulární léčbou aneurysmat subrenální aorty se soustavně zabýváme od roku 1998. Jedná se o elektivní, ale i emergentní implantaci stentgraftů do aneurysmatu subrenální aorty. Techniku emergentní implantace stentgraftu poskytuje naše pracoviště jako jedno z mála na severní Moravě


3.4. Stent-PTA karotid

Program: Stentování provádíme rutinně u indikovaných pacientů. Domníváme se, že postupem času bude indikací přibývat, neboť správně technicky provedený výkon s cerebrální protekcí bude mít u nerizikových pacientů srovnatelné procento komplikací s operačním řešením,ale u rizikových pacientů je procento komplikací výrazně nižší. Po léčbě zajišťujeme pravidelné UZ kontroly a kontroly účinnosti antiagregační terapie laboratorně.


3.5. Další rozvíjející se programy

Program „diabetická noha“ - v těsné spolupráci s diabetologickou společností máme plně rozvinutý program diabetické nohy, kterému VASKULÁRNÍ CENTRUM poskytuje servis zavedené angiologické ambulance, screeningového vyšetření diabetické neuroparie, ultrazvukové diagnostiky postižení tepen dolních končetin a endovaskulární a cévně chirurgické léčby. Podologická ambulance Vítkovické nemocnice je úzce napojená na ambulanci chronických ran a na ambulanci protetickou, která navrhuje speciální odlehčovací obuv pro naše pacienty. Výhodou naší ambulance diabetické nohy je především nejužší možná spolupráce s Vaskulárním centrem, které disponuje nejmodernějšími způsoby endovaskulární a cévně chirurgické léčby postižení tepen dolních končetin.

zpět na úvodní stránku oddělení