Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Kvalita v nemocnici

Kvalita poskytované péče a bezpečí pacientů je jednou z priorit, na které se nemocnice zaměřuje.

Od roku 2007 se Vítkovická nemocnice a.s. věnuje kontinuálnímu zvyšování kvality a je nositelem prestižního certifikátu SAK. Akreditace SAK, o.p.s. se uděluje na období tří let, poté nemocnice znovu žádá o akreditační šetření a udělení certifikátu. Pro získání certifikátu Spojené akreditační komise, o.p.s. musí nemocnice splnit desítky standardů, zaměřené na bezpečí pacienta a bezchybné léčebné procesy. Předmětem šetření je rozhovor se zaměstnanci, pacienty, posouzení vnitřních předpisů a vyhodnocení kvantitativních ukazatelů a dokladování procesu kontinuálního zvyšování kvality.

V rámci zlepšování kvality probíhají v nemocnici pravidelně audity zaměřené především na rizikové činnosti, jako jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování hygienických postupů z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity a další.

V nemocnici je zaveden účinný proces sledování nežádoucích událostí. Zaměstnanci jsou školeni v identifikaci rizik, které mohou vést k ohrožení nebo poškození pacienta a motivováni k jejich preventivnímu nahlášení. Výskyt nežádoucích událostí je pravidelně analyzován a data jsou využita k zvyšování bezpečí pacientů.  

Dlouhodobě se věnujeme sledování rizikových oblastí, jako jsou pády pacientů a proleženiny vzniklé v době pobytu v nemocnici.  Se zjištěnými daty pracujeme tak, abychom mohli zlepšovat péči o pacienty a zajistili pacientům bezpečnější prostředí. Při zlepšování a zavádění změn reagujeme také na novinky z praxe založené na důkazech a nových trendech v prevenci.  V péči o pacienta je důležitá týmová spolupráce lékařů, sester, rehabilitačních pracovníků, nutričních terapeutů a dalších pracovníků, ale také spolupráce s rodinnými příslušníky.

Identifikovatelným rizikům se snažíme předcházet pravidelným školením personálu. Všichni zaměstnanci jsou školeni v den nástupu do pracovního poměru vždy, minimálně v rozsahu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnosti práce a požární ochraně, organizace resuscitace v nemocnici a jejími postupy a se systémem řízení organizace a kvality. Tato školení absolvují zaměstnanci nemocnice také periodicky.

Pády

Na základě doporučení Rady evropské unie a WHO vyhlásilo MZ ČR Resortní bezpečnostní cíle, které formou doporučených postupů vedou ke snížení rizika poškození pacientů. Jedním z resortních bezpečnostních cílů je i prevence pádů pacientů.  U každého přijatého pacienta je vstupně vyhodnoceno riziko pádu, které je v průběhu hospitalizace přehodnocováno. Pacienti v riziku mají nastavena opatření ke snížení rizika. V preventivních opatřeních jsou pracovníci nemocnice pravidelně školeni.

Vzniku pádu se snažíme zabránit preventivními postupy např. bezpečným vytíráním podlahy „ tzv. na půl“ a označení mokré podlahy kuželem, správným používáním kompenzačních pomůcek jako např. francouzských holí a chodítek s ohledem na věk, smyslové a pohybové handicapy pacienta.

Proleženiny

dekubitální vředy (dekubity) jsou defekty kůže a podkožních struktur, které vznikají v důsledku tření a přímého tlaku podložky na disponované části těla. Jsou častým problémem zejména u imobilních, zpravidla starších pacientů s celkově zhoršeným zdravotním stavem.

Sledujeme všechny proleženiny vzniklé v naší nemocnici a analyzujeme příčiny vzniku.

Přijatí pacienti mají vyhodnoceno vstupně riziko vzniku dekubitu. Na základě identifikace rizika dekubitu provádíme preventivní opatření. Vznik proleženiny je stejně jako pád ovlivněn mnoha faktory jako je věk, výživa pacienta, hydratace a přidružená onemocnění.

I přes preventivní opatření nelze vždy zabránit vzniku proleženiny.  Zdravotnický personál je proškolen v péči o dekubity a chronické rány, průběžně provádí hodnocení rány s cílem zajistit nejefektivnější způsob léčby pomocí moderních metod hojení a nejnovějších moderních materiálů a antidekubitních pomůcek. Léčba je vždy individuální s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Prevence přenosu nemocničních nákaz

Zdravotničtí pracovníci jsou pravidelně školeni v postupech provádění správné hygieny rukou. Na odděleních jsou k dispozici dezinfekční přípravky k provádění dezinfekce rukou. V zařízení probíhají pravidelně audity k dodržování hygieny. Výsledky auditů jsou pak analyzovány, jsou stanoveny opatření.

Pacientům, kteří jsou osídleni bakterií MRSA, jsou k dispozici edukační materiály, jak správně postupovat v domácí péči.

Vítkovická nemocnice a.s. se také každoročně připojuje ke Dni hygieny rukou, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace WHO a pořádá pro veřejnost přednášky v postupech mytí rukou.

V nemocnici je zaveden účinný systém sledování spokojenosti pacientů i zaměstnanců. Dotazníkovými šetřením pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost pacientů v rámci celonárodního sledování spokojenosti pacientů organizovaného Health Care Institut (HCI).