Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Angiologie - poskytovaná péče

UZ vyšetření karotid a vertebrálních tepen

neinvazivní vyšetření průchodnosti přívodných mozkových tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny.

UZ vyšetření renálních tepen

neinvazivní vyšetření průchodnosti ledvinných tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny.

UZ vyšetření břišní aorty

neinvazivní zhodnocení zúžení nebo patologického /aneurysmatického/ rozšíření břišní aorty a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny.

UZ vyšetření tepen a žil končetin

neinvazivní vyšetření průchodnosti tepen a žil dolních nebo horních končetin a zhodnocení morfologických změn cévní stěny.

Měření kotníkových tlaků/ABI/

neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrvenosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI/

Měření prstových/palcových/ tlaků/TBI/

pletysmografické stanovení hodnoty periferního tlaku v kapilárách prstů dolních nebo horních končetin a výpočet indexu palec-paže/TBI/

Vyšetření kapilární perfuze

fotopletysmografické zhodnocení závažnosti postižení periferní mikrocirkulace na prstech dolních nebo horních končetin měřením tvaru a amplitudy periferních křivek.

Vyšetření klaudikačního intervalu

stanovení závažnosti nedokrevnosti dolních končetin stanovením počínající a konečné klaudikační vzdálenosti na běhátku/pohyblivém chodníku/

Vyšetření transkutánního tlaku kyslíku/pO2/

neinvazivní stanovení kritické nedokrevnosti končetin měřením koncentrace kyslíku v periferních tkáních.

Kapilaroskopie

neinvazivní mikroskopické zobrazení počtu a tvaru kapilár v oblasti prstů nehtového lůžka/převážně horních končetin/ v hodnocení závažnosti postižení periferní mikrocirkulace.

Vyšetření úžinového syndromu/TOS/

pletysmografické měření závažnosti útlaku nervově-cévního svazku v oblasti pletence ramenního v závislosti na poloze hlavy a horní končetiny.

Pletysmografické vyšetření žil

neinvazivní vyšetření funkčnosti hlubokých a povrchových žil dolních končetin a stanovení výkonu svalově žilní pumpy v lýtku.

Periferní doppler

neinvazivní zobrazení periferních průtokových křivek hlavně v detekci míry nedokrevnosti periferie dolních nebo horních končetin.

Vibrametr

neinvazivní vyšetření míry poškození nervů dolních končetin/převážně u diabetiků/ metodou detekce poruchy vibračního čití vztažené k věku vyšetřovaného.

Dia noha prevence

kombinace 3 neinvazivních vyšetření/velkých tepen,kapilár,nervů/ v detekci časných stadií syndromu diabetické nohy.

Ergometrie

Klidové vyšetření nemusí vždy odhalit počínající onemocnění. K jeho manifestaci, funkčním změnám, dojde až zvýšením nároků na organismus, t.j. při fyzické zátěži. Základním, nejčastěji používaným neinvazivním dynamickým testem je bicyklová ergometrie, při onemocněních dolních končetin omezujících schopnost jejich dynamického zatížení pak rumpálová ergometrie. Zátěž je zpravidla nepřerušovaná, stupňovitá. Po celou dobu vyšetření je snímáno EKG a měřen krevní tlak, v určitých indikacích i spotřeba kyslíku a hladiny krevních plynů. Zátěžové testy jsou především součástí kardiologického vyšetření, nacházejí využití u plicních onemocnění, stanovení fyzické zdatnosti, v posudkovém lékařství, při posuzování vhodnosti pracovního zařazení v horkých a fyzicky náročných provozech.

Prstová pletysmografie

Pocit studených rukou nebo přechodné promodrání nebo nápadné zbělení prstů rukou provokované chladem mohou být důsledkem funkčních oběhových změn. Jejich příčinou bývají některá onemocnění převážně interního charakteru nebo opakované působení vibrací na ruce. Závažnost oběhové poruchy se objektivně hodnotí měřením změny objemu bříšek prstů během srdečního tepu při pokojové teplotě a následně po 10 minutovém zchlazení rukou ve studené proudící vodě.

Spirometrie

je základní metodou vyšetřování dýchání. Určují se statické plicní objemy, t.j. objemy vzduchu v plicích při definovaných dechových polohách a dynamické objemy, t.j. změny plicních objemů v čase. Rutinně se měří i odpory dechových cest. Naměřené hodnoty se vztahují k pohlaví, tělesné výšce a věku a porovnávají s náležitými hodnotami. Vyšetření provedené na moderních přístrojích je časově nenáročné a neinvazivní.

Transthorakální echokardiografie (TTE)

ultrazvukové (zdraví neškodné) vyšetření srdce, které je základním stavebním kamenem diagnostiky veškerých srdečních onemocnění. Díky tomuto vyšetření jsme schopni přesně verifikovat velikost a funkci srdečních oddílů, detekovat vrozené či získané chlopenní vady, stav po infarktu myokardu, stanovit plicní hypertenzi atd.

Transezofageální (jícnová) echokardiografie (TEE)

jedná se o semiinvazivní vyšetření srdce, při kterém je echokardiografická sonda zavedena do jícnu a žaludku. Výhodou je podstatně vyšší rozlišovací schopnost a možnost zobrazení srdečních struktur nepřístupných pro vyšetření transthorakální echokardiografií. Naše pracoviště disponuje možností trojrozměrného zobrazení, které hraje nezastupitelnou roli především v diagnostice patologie mitrální chlopně.

Indikace:

  • přesné stanovení patologie chlopně a závažnosti chlopenní vady
  • vyloučení zkratové vady
  • vyloučení srdečního zdroje cévní mozkové příhody
  • podezření na infekční endokarditidu
  • onemocnění hrudní aorty
  • před plánovanou kardioverzí (před pokusem o zrušení síňové tachyarytmie)
  • u transthorakálně nevyšetřitelných pacientů (z důvodu obezity,onemocnění plic atd)

Výkon se provádí nalačno (nutné je nejméně 6 hodinové lačnění, ranní léky je možno zapít douškem vody vyjma léků určených na snížení hladiny cukru v krvi). Vzhledem k možnosti sedace při výkonu (mírného tlumení vědomí k omezení nepříjemných pocitů během vyšetření) je vhodný doprovod (sedace brání možnosti řízení motorového vozidla po dobu 24 hodin).

Zátěžová (dobutaminová) transthorakální echokardiografie

Zátěžové vyšetření pomocí vzestupných dávek dobutaminu (lék napodobující fyzickou zátěž organismu) slouží k diagnostice zátěžové ischemie myokardu (nedostatečnému prokrvení srdečního svalu), k přesné stratifikaci (odhadu) rizika srdeční příhody během nekardiální operace, ke stanovení tíže chlopenní vady a ke stanovení funkční rezervy levé srdeční komory. Vyšetření je prováděno nitrožilní infuzí dobutaminu za přísného monitorování tepové frekvence, krevního tlaku a echokardiografického sledování hybnosti stěn srdečních komor.

24 hodinové Holterovské monitorování EKG

umožňuje celodenní záznam srdečního rytmu pomocí snímacích elektrod nalepených na kůži na přední stěně hrudníku a malého přístroje sloužícího k uchovávání získaného záznamu. Touto metodou můžeme detekovat veškeré poruchy srdečního rytmu během celého dne (jak v klidu, tak i při zvyklých denních aktivitách), současně rovněž i epizody ischemie myokardu (nedokrvení srdečního svalu).

24 hodinové Holterovské monitorování tlaku

umožňuje celodenní neinvazivní monitoraci krevního tlaku pomocí tlakové manžety umístěné na paži a záznamového přístroje. Toto monitorování je nejuznávanější metodou ke zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku a posouzení správnosti léčby.

MRI srdce - nadstavbové vyšetření umožňující přesné stanovení systolické funkce obou komor, s možností detekce prodělaného infarktu myokardu, patologických změn srdečního svalu u nejrůznějších kardiomyopatií, neinvazivní stanovení velikosti zkratové vady atd. Vyšetření je prováděno ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením na pracovišti magnetické rezonance.

Břišní ultrasonografie: Umožňuje vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní a celého prostoru podjaterní krajiny. Lze zobrazit i velké cévy a uzliny v jejich okolí. Vyšetření umožňuje dále zobrazení ledvin, močového měchýře a u mužů i zobrazení prostaty. Vyšetření se provádí na lačno a je nebolestivé.

Digitální subtrakční angiografie (DSA)

Speciální rentgenové vyšetření tepen nebo žil nástřikem kontrastní látkou. Vyšetření je minimálně bolestivé, prováděné v lokálním znecitlivění. Nejčastějším místem přístupu do cévního řečiště je oblast třísel.

Perkutánní transluminální angioplastika (PTA)

Léčebná metoda, spočívající v rozšíření zúžené tepny nebo žíly pomocí speciálního balónku, který je zaveden do místa zúžení přes vpich v třísle (méně často přes vpich na paži).

PTA drug eluting balónkem (DEB)

Podobná léčebná metoda nejmodernějším typem balónku, který je navíc potažen látkou zabraňující novému zúžení cévy.

Implantace stentu

Léčebná metoda, spočívající v zavedení speciální cévní výztuže do zúžené či ucpané tepny nebo žíly v případech, kdy nestačí samotné rozšíření balónkem.

Implantace drug eluting stentu (DES)

Podobná léčebná metoda nejmodernějším typem stentu, který je navíc potažen látkou zabraňující novému zúžení cévy.

Implantace stentgraftu

Vysoce specializovaná léčebná metoda pomocí potažených stentů (materiálem, který se používá například k výrobě cévních protéz), určená například k léčbě výdutí (aneurysmat).

Mechanická rekanalizace systémem Rotarex, Aspirex, Thrombcath

Lokální kontinuální a sprejová trombolýza. Perkutánní aspirace, Subintimální rekanalizace. Vysoce specializované metody určené ke zprůchodnění ucpaných tepen nebo žil, často v akutních případech, ohrožujících pacienta amputací končetiny.

Vyšetření intravaskulárním ultrazvukem

vysoce specializované vyšetření prováděné během perkutánního intervenčního výkonu, které umožňuje velmi přesné ultrazvukové vyšetření cév z nitra cévy.

Zavedení trvalého hemodialyzačního katetru

zavedení speciálního katetru do velkých žil, nejčastěji v oblasti krku, umožňující dlouhodobé provádění dialyzační léčby. Výkon se provádí v lokálním znecitlivění a je minimálně bolestivý.

Zavedení kaválního filtru

Jednoduchý zákrok spočívající v zavedení speciálního „košíčku“ do žilního systému, který brání vniknutí krevních sraženin do plic a chrání tak před plicní embolií. Výkon se provádí v lokálním znecitlivění a je minimálně bolestivý.

zpět na úvodní stránku oddělení