Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Pracoviště

Ultrazvuk, ultrasonografie, sonografie (UZ, USG, SONO)

Úvod

Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazivní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla.

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření. Přesto je nezbytné používat tuto zobrazovací metodu správně a v indikovaných případech, vyšetření musí být prováděno erudovaným lékařem - radiologem s dostatečnými zkušenostmi v ultrasonografii a na technicky vyhovujícím ultrazvukovém přístroji. Ultrazvuková vyšetření by měla být prováděna jen tehdy, pokud pro ně existuje medicínský důvod a za použití nejnižší možné ultrazvukové expozice nezbytné pro získání potřebné diagnostické informace.


Ultrazvuková pracoviště

radiologického oddělení ve Vítkovické nemocnice a.s.:

 1. Vyšetřovna všeobecného ultrazvuku (ULTRAZVUK 1)
  je umístěna v přízemí pavilonu F a je zaměřena na ultrazvuková vyšetření krku, břicha, drobných části - štítné žlázy, slinných žláz, ostatních měkkých tkání, střev. Specializovaná vyšetření jsou časově vyhrazena a jedná se o vyšetření mozků kojencůa o ortopedickou problematiku - klouby svaly, šlachy Toto pracoviště slouží i pro akutní provoz včetně ústavní pohotovosti.
 2. Vyšetřovna mamárního (prsního) ultrazvuku (ULTRAZVUK 2)
  je umístěna v přízemí pavilonu F v prostorách MAMODIAGNOSTICKÉHO A SCREENINGOVÉHO CENTRA a její činnost je zaměřena převážně na ultrazvukové vyšetření prsů a okolních uzlin. Mimoto je specializováno i na vyšetření drobných částí, zejména očí. Na tomto pracovišti se také provádějí biopsie - odběry malých vzorků tkání k histologickému vyšetření

Pacienti jsou objednáváni na konkrétní termín na podkladě žádosti ošetřujícího lékaře. Hospitalizovaní pacienti jsou vyšetřováni ve vhodném čase po předchozí telefonické dohodě.

Akutní stavy jsou vyšetřeny přednostně.

Objednávky na vyšetření se přijímají na radiologickém oddělení Vítkovické nemocnici osobně nebo telefonicky v RECEPCI 1 pro všeobecný ultrazvuk – tel. 595 633 479 a v RECEPCI 2 pro mamární ultrazvuk – tel. 595 633 475


Indikace (kdy se má ultrazvukové vyšetření provést):

Zjednodušeně řečeno je indikací ultrazvukového vyšetření posouzení morfologického nálezu ve vyšetřované oblasti. Tedy odpověď na otázku, zda je v problematické oblasti něco divného a pokud ano, o co se jedná. Ultrazvuk je velmi vhodnou metodou pro posouzení orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních krku i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuelně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen).


Kontraindikace (kdy se vyšetření provést nesmí) a rizika ultrazvukového vyšetření:

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) neexistují. Rizika ultrazvukového vyšetření neexistují, respektive nejsou známa.

Omezení metody:

 1. Obezita: Větší množství podkožního tuku může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur.
 2. Plynatost: Ultrazvuk se na rozhraní plynu a tkání odráží a struktury uložené za žaludkem nebo střevní kličkou s obsahem plynu můžou být nepřehledné.
 3. Kalcifikace: Také kalcifikace odrážejí ultrazvukové vlnění a mohou působit komplikace zejména při dopplerovském vyšetření v hodnocení průtoku v místě přítomnosti těžce zvápenatělých plátů.
 4. Nepříznivé anatomické poměry: Například vyšetření krku nebo krčních tepen může být ztíženo u pacientů s krátkým krkem či v případě vysokého uložení jejich větvení
 5. Nespolupracující pacient: Vyšetření může být ztíženo až znemožněno pokud pacient nespolupracuje, například pokud nevydrží v klidu ležet, nezadrží na pokyn dech, nelze ho otočit na bok a nebo velmi bolestivě reaguje při tlaku ultrazvukovou sondou.

Objednání k vyšetření:

K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání, u akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou však vyšetřováni přednostně.


Příprava pacienta před ultrazvukovým vyšetřením:

K vyšetření břicha a malé pánve přichází pacient nalačno (nejí nejméně 6 hodin před vyšetřením). To je nezbytné pro omezení limitací ultrazvukového vyšetření daných především přítomností plynného obsahu ve střevech a v žaludku. Je vhodné u předem objednaných pacientů, aby měli před vyšetřením břicha a pánve naplněný močový měchýř (aby se před vyšetřením pokud možno nevymočili a u akutních stavů, aby jim nebyla odebírána moč k laboratornímu vyšetření před ultrazvukovým vyšetřením).

V akutních případech se vyšetřují i tito pacienti bez přípravy. Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná.


Co vzít s sebou na vyšetření:

Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou průvodkou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. Pokud je to možné, přinese si pacient s sebou zdravotní dokumentaci, výsledky předchozích vyšetření souvisejících s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, eventuelně i dostupnou obrazovou dokumentaci. Pacient přichází k vyšetření řádně připraven a poučen.


Průběh vyšetření:

Vyšetření provádí erudovaný lékař – radiolog, který pro danou vyšetřovanou oblast zvolí vhodnou ultrazvukovou sondu a nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole a dodržuje pokyny lékaře. Lékař plynule pohybuje po pacientově těle ve vyšetřované oblasti ultrazvukovou sondou a při tom sleduje obraz na monitoru. Kůže pacienta se ve vyšetřované oblasti pokrývá vrstvou gelu pro sonografii, v případě potřeby je k dispozici i sterilní gel. Vyšetření se provádí v různých rovinách daných postavením sondy, někdy i v různých polohách pacienta. Během vyšetření lékař v případě potřeby provádí různá měření. Při vyšetření asistuje vyškolená sestra, která pomáhá především s odstrojením a uložením pacienta, provádí administrativní úkony a řídí objednávání pacientů. Před vyšetřením sestra nebo lékař vysvětlí pacientovi stručně, jak vyšetření probíhá a co je jeho cílem, eventuelně rozptýlí případné obavy pacienta z vyšetření. Na závěr vyšetření pak lékař pacientovi co nejsrozumitelněji vysvětlí zjištěný nález, jeho závažnost a případné další důsledky. Obrazová dokumentace tiskem na speciální papír, eventuelně digitální archivace obrazu se provádí jen v případě patologického nálezu, který bude dále demonstrován, sledován nebo konzultován.


Často kladené otázky:

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

yšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.

Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.

Je toto vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci.

Jaká jsou omezení metody?

Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné. Komplikace může způsobit i zvápenatění ve stěně tepen postižených aterosklerózou (kornatěním tepen)

Jak se mám na vyšetření připravit?

O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba přijít nalačno, tedy nejméně 6 hodin před vyšetřením nic nejíst, zhruba 2 hodiny před vyšetřením nepít. Na vyšetření v ostatních oblastech není žádná příprava nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření nález zapíše přímo "do počítače" a do 15 minut po vyšetření dostanete do ruky vytištěný nález, nebo bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil, co při vyšetření zjistil, nebojte se zeptat.


Telefonické kontakty k objednání na ultrazvukové vyšetření:

 • Všeobecný ultrazvuk (ULTRAZVUK 1) – RECEPCE 1 595 633 479
 • Mamární ultrazvuk (ULTRAZVUK 2) – RECEPCE 2 595 633 475
zpět na úvodní stránku oddělení