Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 595 633 111
+420 595 633 666

Odborná veřejnost

Statut Etické komise

Článek I. - Základní ustanovení

Etická komise (dále jen EK) Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. je nezávislým orgánem v oblasti medicíny a zdravotnictví. Povinností EK je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů hodnocení, dle zákona 378/2007, § 53, odst.1 a zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Etická komise posuzuje a vydává stanoviska k části II dokumentace žádostí o povolení klinického hodnocení podaného prostřednictvím CTIS (Clinical Trials Information System).

Etická komise pracuje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejm.:

 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU
 • Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a  o zrušení směrnic Rady 90/385 EHS a 93/42/EHS
 • Vyhláška č.  226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
 • Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948
 • Helsinská deklarace (v modifikaci Fortaleza 2013)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 373/2011, Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Vyhláška č. 463/2021 Sb., o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
 • Standardní pracovní postupy (vč. příloh) etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  v platném znění
SOP č. Název
SOP č.1 Tvorba a formát standardních pracovních postupů + seznam SOPů a příloh
SOP č.2 Ustavení, změny členů a zrušení EK
SOP č.3 Jednací řád EK
SOP č.4 Projednávání změn protokolu prostřednictvím dodatků/amendmentů/
SOP č.5 Administrativní zázemí a archivace
SOP č.6 Způsob posuzování studie k vydání stanoviska
SOP č.7 Dozor nad průběhem KH a hlášení nežádoucích příhod
SOP č.8 Komunikace EK s ostatními subjekty a hlášení
SOP č.9 Termíny k vyjádření stanoviska EK
SOP č.10 Odvolání souhlasu EK a ukončení KH

Etická komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  je multicentrickou etickou komisí – byla jí poprvé určena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.listopadu 2006 pod č.j. LZP 46655/2006.


Článek II. - Vznik a ukončení činnosti etické komise

Etickou komisi zřizuje ředitel Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., který jmenuje i předsedu, členy a tajemníka EK na dobu neurčitou, a to s přihlédnutím k jejich kvalifikaci a zkušenosti posuzovat a hodnotit předkládaná klinická hodnocení z hlediska vědeckého, lékařského a etického. Zřizovatel vytvoří etické komisi jako samostatnému hospodářskému středisku administrativní a ekonomické podmínky pro její činnost dle platné legislativy.

Předseda EK (příp. místopředseda) ji zastupuje navenek a má právo svolat řádnou či mimořádnou schůzi EK, připravuje program schůze a vede schůzi. Jednání EK probíhá v souladu s jednacím řádem EK (viz. SOP č.3 resp. Jednací řád na internetové stránce EK). Tajemník EK zajišťuje potřebnou administrativní agendu, archivaci dokumentů a aktualizaci webových stránek.

Budoucí člen EK musí před svým jmenováním písemně vyjádřit svůj souhlas na formuláři "Prohlášení člena(-ů) etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.“

 1. Se svým členstvím v etické komisi
 2. Se zveřejněním svého členství v etické komisi a dalších skutečností vyplývajících z činnosti a členství v etické komisi
 3. S tím, že bude zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozví v souvislosti s členstvím v etické komisi
 4. S tím, že neprodleně oznámí etické komisi vznik eventuálního osobního zájmu na posuzovaném klinickém hodnocení
 5. S tím, že k posuzovanému předmětu klinické zkoušky nemá žádný osobní vztah, který by mohl vyvolat střet zájmů a jeho případný vznik v době svého členství v etické  komisi oznámí poskytovateli služeb a etické komisi
 6. S tím, že se zdrží hlasování při posuzování klinického hodnocení a klinické zkoušky na nichž má osobní  zájem
 7. S tím, že bere na vědomí, že toto prohlášení je platné po celou dobu jeho členství v Etické komisi

EK má nejméně 5 členů, z nichž je nadpoloviční většina tvořena zdravotnickými pracovníky, přičemž alespoň jeden člen není v pracovním poměru ani jinak závislý na Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  a alespoň jeden člen nemá zdravotnické vzdělání a je bez odborné vědecké kvalifikace (musí jít o dvě různé osoby). Při posuzování KZ zdravotnického prostředku se EK řídí §14 (3) zákona č. 375/2022 Sb. Členy etické komise mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly odsouzeny za spáchání úmyslného trestného činu. Členové EK musí splňovat odborné, morální kvality a alespoň někteří musí mít odpovídající jazykové znalosti. K práci v EK musí mít člen dostatek času. K doložení těchto skutečností poskytne člen EK svůj životopis, který je uložen a archivován na sekretariátu EK.

EK může pro získání názoru přizvat další osoby (konzultanty), na které se rovněž vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti. Konzultanti stvrzují tuto povinnost podepsáním prohlášení o mlčenlivosti. Spolupráce s konzultanty probíhá na smluvním podkladě. EK může na základě písemné dohody (Dohoda o spolupráci /na dobu neurčitou/ nebo Dohoda o spolupráci /pro jednotlivé KH/) nebo (Dohoda o spolupráci /pro jednotlivou KZ zdravotnického prostředku), uzavřené se zdravotnickým zařízením, které ji neustavilo, působit i jako EK pro toto zdravotnické zařízení.

Členství v EK zaniká písemným odvoláním z funkce ředitelem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., písemnou rezignací  člena nebo úmrtím člena. Při odvolání člena nemusí být uvedeny důvody. Členství v EK zaniká i v případě, že by člen EK nepodepsal či odvolal svůj podpis na "Prohlášení člena etické komise". Ukončení činnosti EK(zánik EK) je upraveno zvláštním předpisem. Zánik EK, změny adresy EK a dalších důležitých údajů oznamuje zřizovatel neprodleně SÚKLu. Současně sdělí seznam probíhajících studií a jakým způsobem je zajištěno uchování a předání dokumentace, a zda činnost zaniklé EK přebírá jiná etická komise. (Činnost multicentrické etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.  může převzít pouze jiná multicentrická etická komise).


Článek III. - Jednání etické komise

 • Etická komise se schází jednou měsíčně (v měsících červenci a srpnu dle potřeby), termín zasedání je zveřejněn alespoň na 3 měsíce dopředu, případná změna termínu je oznámena co nejdříve (členům komise e-mailem, a na internetové stránce)
 • Zasedání etické komise je neveřejné
 • Kromě členů etické komise se zasedání mohou účastnit přizvaní odborníci - buď externí konsultanti, nebo zkoušející, nebo osoby předkládající k jednání jiné záležitosti. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost/písemně stvrzenou, viz. Čl. II/ o skutečnostech, které se dozví na zasedání EK.
 • Projednávání stanoviska mohou být kromě členů EK přítomni již jen externí konsultanti.
 • Samotnému hlasování etické komise mohou být přítomni jen členové etické komise.
 • Etická komise zajišťuje  dohled nad každým klinickým hodnocením, ke kterému vydala kladné stanovisko, a to v intervalech přiměřených stupni rizika pro subjekty  hodnocení, nejméně však jednou za rok/Zákon 378/2007, § 53, odst. 11/.
 • Tajemník etické komise se stará o agendu, archivaci dokumentů, aktualizaci webových stránek.
 • Etická komise uchovává veškerou dokumentaci o své činnosti (zápisy z jednání,   dokumentaci vztahující se ke klinickým hodnocením a dokumentaci související s činností EK, dle Zákona 378/2007, § 53, odst.12.

Článek IV. - závěrečné ustanovení

Tímto se upravuje statut etické komise ze dne 22. prosince 2022.


 

MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, LL.M.
Předseda představenstva společnosti a ředitel nemocnice

Ing. Martin Haničinec, MBA, LL.M.
Místopředseda představenstva společnosti a ekonom společnosti

MUDr. Vladimír Čížek
Předseda Etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

V Ostravě dne 28. 11. 2023